ǥᵍłˡŧᵗȼᶜħʰvᵛɍʳsˢ #43

Attributes:

lot nr.
001
theme
cosmos_neo_geographic
effect
noisy
tint
cyan
dither
→ ↓ + ↙
signal
05054397